Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dan Karya-karyanya : Pohon yang Bercabang Banyak

Tersebar ke berbagai Penjuru

Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sa­ngat dikenal kealiman dan kewara‘an­nya, sehingga ia memperoleh berbagai ge­lar dan julukan yang disampaikan para ulama sezamannya, di antaranya  Al-Imam Al-Ajal (Imam pada Waktunya), Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan), Faridu ‘Ashrihi wa Awanihi (Yang Ter­baik Satu-satunya di Masanya), Syai­khul-‘Ilm wa Hamilu liwa‘ihi (Guru Besar Pengetahuan dan Pembawa Bendera­nya), Al-Hafizh wa Kawakibu Sama‘ihi (Penjaga Al-Qur’an dan Hadits serta Bin­tang-bintang Langitnya), dan Ka’batul Muridin wa Murabbis Salikin (Tumpuan para Murid dan Pendidik para Salik). Se­kalipun demikian, ia seorang yang ren­dah hati dan wira‘i.

Sayyid Ahmad memiliki banyak mu­rid yang tersebar ke berbagai penjuru du­nia Islam. Di antaranya yang dapat di­sebut di sini ialah Sayyid Abu Bakar Syatha Ad-Dimyathi, pengarang kitab I’anah ath-Thalibin syarh Fath al-Mu’in, karya Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Sayyid Al-Quthb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas dan Sayyid Abdullah Az-Zawawi Mufti Syafi‘iyyah Makkah juga termasuk di antara murid-muridnya.

Sedangkan ulama-ulama Nusantara yang menjadi murid ulama besar Mak­kah ini, antara lain, Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani, Kiai Haji Muhammad Saleh Darat Semarang, Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah Al-Minang­kabawi, Sayyid Utsman Bin Yahya Mufti Betawi, Hadhratusy Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari pendiri NU, Sayyid Ab­durrahman Alaydrus (Tok Ku Paloh), Tuan Guru Husein Kedah, Syaikh Ah­mad Yunus Lingga, Datuk Haji Ahmad Brunei, Syaikh Wan Muhammad Zainal Abidin Al-Fathani (Tok Wan Din), Syaikh Abdul Qadir Al-Fathani, Syaikh Abdul Hamid Kudus, Syaikhona Kiai Muham­mad Cholil Madura, Haji Utsman bin Abdullah Al-Minangkabawi Kadi Kuala Lumpur, Syaikh Arsyad Thawil Al-Ban­tani, Syaikh Muhammad bin Syaikh Ab­dul Qadir Al-Fathani, Tuan Kisa‘i Syaikh Muhammad Amrullah Al-Minangkabawi (kakek Buya Hamka), Syaikh Utsman Sarawak, Syaikh Abdul Wahab Rokan.

Di samping itu, banyak di kalangan ahli ilmu dan ulama sezaman dengannya menjadikan Sayyid Ahmad sebagai guru serta memohon ijazah darinya. Di antara me­reka ialah Syaikh Al-‘Allamah Mu­ham­mad Thayyib An-Naifar, Syaikh Mu­hammad Al-Makki Azzuz, Syaikh Mu­ham­mad Said bin Muhammad Salim Ba­bashil, Sayyid Salim Al-‘Aidarus, Syaikh Ahmad bin Utsman Al-‘Aththar, Syaikh Muhammad Zhahir Al-Watari, Syaikh Ahmad bin Ismail Al-Barzanji, Al-Imam Muhammad bin Ibrahim As-Saqa.

Karya yang Berkualitas

P

Di sela-sela kesibukannya mengajar dan berdakwah, Sayyid Ahmad juga pro­duktif menghasilkan karya yang berkua­litas. Di antara kitab-kitab karyanya ada­lah Taysir al-Ushul wa Tashil al-Wushul, sebuah kitab berisi ringkasan kitab Risalah al-Qusyairiyyah. Ia juga men­syarah Minhaj al-‘Abidin, karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dengan karya yang berjudul Tanbih al-Ghafilin, dan Al-Lujain al-Masbuq, yang merupakan sya­rah atas salah satu bab dari kitab Ihya ‘Ulumiddin.

Dalam bidang tarikh, karya-karyanya di antaranya berjudul As-Sirah an-Nabawiyyah, Al-Futuhat al-Islamiyyah, Al-Fath al-Mubin fi Sirah Khulafa ar-Rasyidin wa Ahl al-Bayt ath-Thahirin, Mukhtashar Al-Masyra‘ ar-Rawi, Ad-Durr ats-Tsamin, Baha‘ al-’Ayn fi Bina‘ al-Ka’bah wa Ma‘atsar al-Haramain, Irsyad al-’Ibad fi Fadhail al-Jihad, Ad-Durar as-Saniyyah Fi ar-Radd ‘ala al-Wahhabiy­yah, Asna al-Mathalib fi Najat Abi Thalib.

Dalam bidang tauhid ia menulis kitab Fath al-Jawwad al-Mannan, sebuah kitab syarah dari kitab Faydh ar-Rah­man, dan sebuah risalah yang memba­has perbedaan mendasar antara paham Ahlussunnah dan selainnya.

Dalam bidang ilmu gramatika bahasa Arab, ia menulis kitab Syarh Mukhtashar Jiddan atas Matn Al-AjrumiyahSyarh Alfiyah Ibn Malik, dan sebuah risalah yang membahas bacaan basmalah.

Tentang kitab Syarh Mukhtashar Jiddan, yang sangat membumi, itu ditu­lisnya saat ia berada di Thaif, tengah berziarah di Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas RA, pada tahun 1291 H/1874 M, dalam waktu yang cukup singkat. Di kemudian hari, karya ini banyak diberi komentar (hasyiyah) oleh para ulama pesantren di Indonesia, di antaranya oleh Syaikh K.H. Muhammad Ma‘shum bin Salim As-Samarani dengan kitabnya yang berjudul Tasywiq al-Khillan.

Pada bidang fiqih ia menulis hasyi­yah kitab Matn az-Zubad, karya Ibn Rus­lan, dan hasyiyah kitab Mukhtashar al-Idhah. Ia mempunyai risalah khusus yang berisi shighat (redaksi) shalawat yang disusunnya tersendiri.

Ad-Durar as-Saniyyah fi ar-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah, kitabnya yang lain, adalah kitab yang sangat penting. Hujjah-hujjah yang disampaikannya me­ngenai kekeliruan Wahhabiyah telah me­nimbulkan tentangan keras dari kelom­pok Wahhabi yang marah dan murka ke­padanya. Di antara isi kitab ini ialah pen­jelasan mengenai hukum ziarah Nabi SAW, hukum tawasul, hukum istigha­tsah, hukum tabarruk, yang selama itu men­jadi titik masalah kaum Wahhabi dengan pentakfiran dan pembid’ahan ke­­pada mereka yang berselisih pan­dangan dengan mereka. Dalam pada itu, Sayyid Ahmad Dahlan juga membeber­kan sejarah Wahhabi, kekeliruan pan­dangan dan gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab, serta penolakan ulama terhadapnya.

Karya-karyanya lainnya yaitu Tarikh Duwal al-Islamiyyah, Khulashah al-Kalam fi Umara‘ al-Balad al-Haram, Hasyiyah Matn as-Samarqandi, Risalah al-Isti‘arat, Risalah I’rab Ja‘a Zaidun, Risalah al-Bayyinat, Risalah fi Fadha‘il ash-Shalah, Al-Fawa‘id az- Zainiyyah Syarh Alfiyyah as-Suyuthi, dan Manhal al-‘Athsyan.

Telah Diisyaratkan Setahun sebelumnya

Sewaktu merasa tak mampu lagi be­pergian jauh, ia menugasi beberapa mu­rid untuk menggantikannya meng­ajar, terutama yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Di bawah bimbingannya, tercatat sekitar 800 anak belia penduduk pelosok Arab berhasil hafal Al-Qur’an. Sebagian lainnya memfokuskan diri mempelajari ilmu fiqih dan ilmu lughah.

Setelah mengabdi sebagai pelayan bagi para penuntut ilmu di Makkah, Say­yid Ahmad bin Zaini Dahlan hijrah ke Madinah, tepatnya pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 1303 H/1885 M. Mak­sud kepindahannya ialah hendak bermu­kim beberapa lama sambil mengajar di sana. Namun juga tidak dapat dipungkiri, di antara alasan kepindahannya ke Ma­dinah ialah karena suasana di Makkah ku­rang aman baginya, lantaran propa­ganda gerakan Wahhabi yang makin memusuhi ulama-ulama Sunni. Di Kota Nabi Madinah, ia lebih dapat memfokus­kan dirinya untuk beribadah semata. Tiap pagi dan sore, secara rutin ia men­ziarahi makam datuknya, Rasulullah SAW.

Pada malam Ahad, 4 Shafar Al-Khair 1304 H/1886 M, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani wafat. Ia dimakamkan di Pekuburan Baqi’ al-Gharqad, berkum­pul bersama datuk-datuknya dari kalang­an Ahlul Bayt. Konon, perihal wafat dan tem­pat wafat Sayyid Ahmad telah di­isyaratkan oleh Habib Abu Bakar bin Ab­durrahman Bin Syihab melalui bait-bait syair yang diberikannya kepada Sayyid Ahmad sendiri, setahun sebelum Sayyid Ahmad meninggal.

About Hollyati Nita

Check Also

Sopir Metromini Minta Diizinkan Membahayakan Orang Lain

Indonesia memang negeri aneh. Ada-ada saja yang membuat kening kita berkerenyit karena hal-hal yang tak …